تلفن: 09127596383 | ایمیل: info@parsmachin.ir
دستگاه CNC منبت تخت

دستگاه CNC منبت تخت

دﺳﺘﮕﺎه سی ان سی ﻣﻨﺒﺖ ﺗﺨﺖ، ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻠﻪ ﺗﺨﺖ، ﺗﺎج ﻣﺒﻞ، ﺗﺎج ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ، ﺳﺎﻋﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺪﻧﯽ ﺑﻮدن قطعات دکل اشاره کرد.

 

مشخصات فنی
تعدادمحور)X,Y,Z
3
کورس محور X
2300mm
کورس محور Y
300mm ~ 500mm
کورس محور Z
300mm
تعداد هد (کلگی)
1 ~ 12
محورهای Y,Z
بال اسکرو