تلفن: 09127596383 | ایمیل: info@parsmachin.ir
دستگاه CNC منبت روتاری
  • دستگاه CNC منبت روتاری
  • دستگاه CNC منبت روتاری
  • دستگاه CNC منبت روتاری

دستگاه CNC منبت روتاری

دﺳﺘﮕﺎه سی ان سی ﻣﻨﺒﺖ روﺗﺎری، ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﮫﺎر ﻣﺤﻮر ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮده ھﺎی ﭼﻮﺑﯽ، ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ﻣﺒﻞ، ﻣﺪل ھﺎی دو رو و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺰ ﻣﺘﺤﺮک و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎل اﺳﮑﺮو ﺑﺮای ھﺮ ﺳﻪ  

 

مشخصات فنی
تعدادمحور)X,Y,Z,A
4
کورس محور X
1200mm
کورس محور Y
300mm ~ 400mm
کورس محور Z
300mm
تعداد هد (کلگی)
10 ~ 1
محورهای X,Y,Z
بال اسکرو